Пигменти за облоги

Пигментот е важен извор на боја во обложувањата, т.е. материја за боење на обложувањата и секундарниот материјал за формирање филм. Пигментите можат да пренесат одредена моќ на криење и боја на филмот за обложување, и што е уште поважно, можат да ги зголемат заштитните својства на облогата.